Zápis dětí do MŠ na školní rok 2023/2024

Informace

K zápisu dle legislativy, zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2024/2025 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc). Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Děti, které se budou zapisovat k povinnému předškolnímu vzdělávání, nemusí splňovat podmínku povinného očkování, pro ostatní děti je očkování povinné.

Podmínky povinného předškolního vzdělávání, způsob omlouvání dětí a další podmínky stanovil ředitel školy ve školním řádu platném od 1. 9. 2020.

PRAVIDLA (kritéria) PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDKOŠLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2023/2024

Aktuální informace k zápisu do Mateřské školy Jesenice pro školní rok 2023/2024

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Zápis do MŠ proběhne ve dnech 2. 5. – 12. 5. 2023 v ředitelně ZŠ.

Pokud žádáte o přijetí - vyplňte tiskopisy a doložte   

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (2023/2024)
  2. Výzva k nahlédnutí do spisu

Nemáte-li možnost tisku, vyzvedněte si tiskopisy v ředitelně ZŠ.

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které Vám sdělíme při jejím převzetí. Výsledky zápisu budou uveřejněny na webových stránkách školy a na dveřích ZŠ (vchod z nádvoří). 

Předpokládaný termín zveřejnění: 5. 6. 2023.

Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Potvrzení o řádném očkování je na druhé straně žádosti o přijetí.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

  • osobním podáním v ředitelně ZŠ (dokumenty lze vyplnit na místě) ve dnech 2. 5. – 12. 5. takto: St, Čt od 8.00 – 11.00 hod.,  Út, Pá od 14.00 – 17.00 hod. S sebou si přineste rodný list dítěte.

Do budovy ZŠ je možné vstoupit pouze vchodem z nádvoří.

Všechny žádosti podávejte v uvedeném termínu.

Povinné předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti příslušného spádového obvodu, které do 31.8.2023 dosáhnou 5 let věku. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí své dítě k předškolnímu vzdělávání, bude po projednání s orgánem sociálně-právní ochrany vyzván k přestupkovému řízení. Jestliže rodina změnila adresu svého pobytu, je třeba tuto změnu nahlásit včas do naší mateřské školy.

Povinné předškolní vzdělávání může probíhat podle školského zákona i formou individuálního vzdělávání. Tuto skutečnost musí rodiče nahlásit mateřské škole nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Zákonný zástupce musí i tak žádat o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

V Jesenici dne 20. 4. 2023

Mgr. Petr Koníř, ředitel školy