Zápis dětí do MŠ na školní rok 2020/2021 

Výsledky zápisu do MŠ 2020-2021 

Informace

K zápisu dle nové legislativy, zákon č. 561/2005 Sb., školský zákon v platném znění, se povinně dostaví všechny děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 5 let a ve školním roce 2021/2022 nastoupí do 1. třídy. Poslední ročník vzdělávání v mateřské škole je pro všechny tyto děti povinný. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází. Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek dle §182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který následuje finanční sankce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (ověřená plná moc). Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Děti, které se budou zapisovat k povinnému předškolnímu vzdělávání, nemusí splňovat podmínku povinného očkování, pro ostatní děti je očkování povinné.

Podmínky povinného předškolního vzdělávání, způsob omlouvání dětí a další podmínky stanovil ředitel školy ve školním řádu platném od 1. 9. 2019.

PRAVIDLA (kritéria) PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDKOŠLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2020/2021 

Aktuální informace k zápisu do Mateřské školy Jesenice pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).

Vážení rodiče,

vzhledem k dané situaci proběhne zápis do MŠ Jesenice ve dnech 4. 5. – 15. 5. 2020.

Pokud žádáte o přijetí - vyplňte tiskopisy a doložte   

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (2020/2021) + kopie rodného listu
  2. Čestné prohlášení o očkování + kopie očkovacího průkazu 
  3. Výzva k nahlédnutí do spisu

Nemáte-li možnost tisku, vyzvedněte si tiskopisy v ředitelně ZŠ.

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, které Vám sdělíme při jejím převzetí, popř. telefonicky, nebo emailem uvedeném v žádosti. Výsledky zápisu budou uveřejněny na webových stránkách školy a na dveřích ZŠ (vchod od hřiště). 

Předpokládaný termín zveřejnění: 29. 5. 2020.

Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení povinnosti řádného očkování postačí tyto dva dokumenty:

  1. Čestné prohlášení o očkování (zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované) 
  2. Kopie očkovacího průkazu (týká se dětí mladších 5 let, tzn. narozených od 1. 9. 2015 níže) 
Zkontrolujte, jestli máte všechna očkování podle očkovacího kalendáře.                                                         

Děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 věku 5 let, se přihlašují k povinnému předškolnímu vzdělávání a zbavují se tak povinnosti povinného očkování, tudíž nemusí kopii očkovacího průkazu dokládat!

Originál očkovacího průkazu předloží zákonný zástupce před nástupem dítěte do MŠ.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

  • datovou schránkou
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  • poštou na adresu školy
  • obálku s dokumenty vložit do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy ZŠ s označením Zápis do MŠ
  • osobním podáním v ředitelně ZŠ (dokumenty lze vyplnit na místě) ve dnech 4. 5. – 15. 5. takto: Po, St, Čt a Pá od 8.00 – 11.00 hod.,  Út od 14.00 – 16.00 hod. 

Do budovy ZŠ je možné vstoupit pouze s rouškou či šátkem vchodem od školního hřiště.

Všechny žádosti s povinnými přílohami podávejte v uvedeném termínu.

Povinné předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti příslušného spádového obvodu, které do 31.8.2020 dosáhnou 5 let věku. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí své dítě k předškolnímu vzdělávání, bude po projednání s orgánem sociálně-právní ochrany vyzván k přestupkovému řízení. Jestliže rodina změnila adresu svého pobytu, je třeba tuto změnu nahlásit včas do naší mateřské školy.

Povinné předškolní vzdělávání může probíhat podle školského zákona i formou individuálního vzdělávání. Tuto skutečnost musí rodiče nahlásit mateřské škole nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V Jesenici dne 19. 4. 2020

Mgr. Petr Koníř, ředitel školy