Historie mateřské školy

O dějinách školky je v kronikách jen několik kusých údajů a informace o Bachmannově vile, kde školka sídlí, se dokonce rozcházejí.

První zmínka o školce je v nově zavedené kronice obecné školy z roku 1890. Kronika shrnuje stav školství a uzavírá, že dvě třídy obecné (které se nevejdou do nevyhovující staré školní budovy) a třída mateřské školy jsou umístěny v měšťanském domě (čp. 126). Městská kronika zmiňuje k 1. 7. 1891, že mateřská škola byla zřízena v domě č. 22 a jejím vedením pověřena Marie Möserová (za roční plat 80 zl.).

Kniha Většinové německé obce na Rakovnicku (R. Hartl) uvádí, že roku 1929 měla školka 40 dětí, její umístění neuvádí.

Další zmínky hovoří o zřízení privátní mateřské školy (německým spolkem pro sociální péči) v bývalé konferenční místnosti zdejší školy roku 1920 (vedením pověřena Horberta Rychtarsky). V roce 1933 je pro nadbytek žáků a nedostatek třídy školka vystěhována do soukromého domu čp. 158 (K. Woda uvádí dům čp. 196 – ve dvoře č. 15).

V červnu 1936 byla souběžně zřízena česká mateřská škola s jedním oddělením v pronajatém domě čp. 211 (Josef Diessl). První pěstounkou byla ustanovena Marie Hanzlíková z Plzně (23 dětí), druhý rok jí byla Zdeňka Němcová a r. 1938 učitelka Poláková. Pak byla školka uzavřena.

Následné informace hovoří o školce v Bachmannově vile (čp. 228). Vila byla postavena univerzitním profesorem a majitelem továrny na obuvnické podkůvky Dr. Bachmannem v letech 1908 – 1909. Ale už po první světové válce jsou majitelé nuceni část vily pronajímat a k 1. 7. 1940 je zde v parteru otevřena školka. Vede ji Gerti (Gertruda) Piller.

Poslední majitel vily, Valentin Adolf Bachmann, ve svých vzpomínkách uvádí, že vilu v roce 1942 prodávají zemské radě okresu Podbořany. Některé zdroje uvádí, že město vilu koupilo v roce 1940 (v kronice o tom zmínka není), v kronice mateřské školy je však vlepený dokument z roku 1996, jímž starostka obce stvrzuje, že tuto budovu prodal původní majitel
p. Bachmann roku 1938 městu Jesenice a od té doby slouží jako školka.

V září 1945 je mateřská škola s jednou třídou umístěna do budovy vyklizené školy (se 17 dětmi, učitelkou byla Zdeňka Baierová), další rok jsou mateřská škola i dvě třídy obecné školy provizorně přestěhovány do Bachmannovy vily. Až v roce 1948, kdy se rozrůstá na dvě třídy, má mateřská škola budovu jen pro sebe (ovšem jen přízemí, ještě v roce 1959 bydlel v patře vily nájemník).

V letech 1948 – 1951 měla dvě oddělení, z nichž jedno bylo s celodenním zaměstnáním
a stravováním, poté počet opět poklesl na jednu třídu. Druhá třída byla obnovena v lednu 1961.

V letech 1959 – 1961, vždy v letních měsících, byly zřízeny tzv. žňové útulky, v roce 1959 od května do října měl 14 dětí, v roce 1960 začal útulek pracovat už počátkem dubna (20 dětí),
v roce 1961 měl rovněž 20 dětí.

Ačkoliv budova nebyla v dobrém hygienickém stavu, trvalo další roky, než se začalo s opravami (žádalo se o ně od r. 1951). V listopadu 1956 doporučil po své inspekci okresní hygienik zřídit dětskou umývárnu a záchody, ale ty jsou zřízeny až v lednu 1961. Byly též opraveny střecha a okapy, místní JZD brigádnicky zřídilo pískoviště. V říjnu 1961 byl do školky zabudován bojler a rozvod teplé vody po celé budově. Až v roce 1963/64, s opětovným otevřením jeslí, se školka dočkala větších oprav a úprav vnitřního vybavení i zařízení zahrady (prolézačky, hřiště, bazének s brouzdalištěm…). Fasády, nových nátěrů oken a dveří a přístavby šatny se školka dočkala ve šk. roce 1965/66. V únoru 1969 bylo zavedeno ústřední topení. V následujícím roce byla provedena kanalizace s napojením na městskou síť.

Do prosince 1968 byla školka v provozu v liché soboty, od ledna 1969 byly soboty volné.

V září 1974 byla v bývalé budově ZDŠ Soseň otevřena třetí třída – pro předškoláky. Dopravu i odvoz obědů zajišťoval patronátní závod STST.

Koncem roku 1979 byl dokončen nový pavilon školky ve Smetanově ulici a 11. 2. 1980 začal její provoz. Byla sem přesunuta třída dětí 4 – 5 letých. Soseňská třída předškoláků nadále fungovala. Jedinou ředitelkou pro všechny tři objekty je S. Skoupá.

Následující školní rok (1980/81) na staré školce (1. MŠ) zůstávají jesle a třída dětí 3 – 4 letých, ředitelkou je zde S. Skoupá. V nové budově (2. MŠ) je ředitelkou ustanovena J. Procházková. Je zrušena soseňská budova a děti přesunuty sem (je zde tedy třída 4 – 5 letých dětí a třída předškoláků). Od tohoto roku existují vedle sebe dvě školky se dvěma ředitelkami, přičemž 2. MŠ (ve Smetanově ulici) je považována za podnikovou školku STST. V roce 1981 je na novou budovu přestěhována i školní kuchyně. Tento stav trvá až do srpna 1991 (v měsících březen – srpen v době oprav děti sestěhovány do školky ve Smetanově ul.), kdy jsou obě školy opět sloučeny a po důkladné rekonstrukci sestěhovány do původní budovy, někdejší Bachmannovy vily. 

Další velká změna nastává k 1. 9. 2000, kdy školka přechází pod právní subjektivitu základní školy. Je zrušena i kuchyně a jídlo je dováženo ze školní kuchyně. Ředitelkou obou škol se stává Danuše Vopatová, její zástupkyní a současně vedoucí MŠ Ladislava Krouzová.

I v tomto období docházelo k dalším změnám i opravám. Mateřská škola je stále dvoutřídní a od 1. 9. 2006 probíhá výchovně vzdělávací proces podle vlastního ŠVP.

Postupně a průběžně je areál opravován a renovován. Došlo například k odizolování budovy, rekonstrukci oplocení, třídy a šatny byly vybaveny novým nábytkem, podlahovými krytinami, byla zrekonstruována sociální zařízení. MŠ je postupně vybavována moderními pomůckami, mezi které patří i počítače. Největší akcí byla (díky úspěšnému projektu) celková rekonstrukce zahrady, kam byly instalovány prvky na environmentální výchovu, zrekonstruován kovový plot a zrevitalizována zeleň na celé zahradě.

Ve školním roce 2015/2016 bylo hodně odkladů povinné školní docházky a mohla být poprvé v historii otevřena přípravná třída, která byla zpočátku umístěna do budovy ZŠ a na jaře se přestěhovala do mateřské školy.

Ředitelé MŠ (později 1. MŠ)

1945 – 49        Zdeňka Baierová (provdaná 1950 Frouzová)

1949 – 51        Anna Kurková (roz. Reischigová)

1951 – 55        Anna Růžičková (roz. Šašková) (v době MD ředitelkou Slavěna Skoupá)

1955/56           Vlasta Kloučková

1956/57           Slavěna Skoupá (roz. Hejtmánková)

1957/58           Eva Staňková (1922 – 1978)

1958/59           Marie Anftová (do 11/58), M. Janáčková (od 12/58)

1959/60           Marie Vágnerová (roz. Janečková)

1960 – 83        Slavěna Skoupá (1928 – 1987) (v době MD ředitelkou důch. Anna Urbanová)

1983 – 88        Emilie Ponáhlá (roz. Plzáková)

1988 – 1991    Irena Lebedová (roz. Kašpárková)

1991 – 2000    Ladislava Dyršmídová

2000 – 2017    Danuše Vopatová

2017 – dosud  Petr Koníř

Ředitelky 2. MŠ

1980 – 81        Jindřiška Procházková (roz. Vajcová; 1943 – 2015)

1982 – 91        Věra Sokolová (v době MD zastupovala J. Procházková)