Vize

Vzdělávání v mateřské škole je orientováno osobnostně, přijímá dítě takové, jaké je a poskytuje mu maximum podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Motto: Mateřská škola představuje přirozený most od bezstarostného dětství k systematickému vzdělávání.“

Základní a nezastupitelnou činností v mateřské škole je hra a učení hrou, učení prožitkové a interaktivní. Respektujeme také princip dobrovolnosti a alternativnosti (hledáme různé cesty a metody; dítě se účastní pouze tehdy, má-li zájem). Pestrou škálou vzájemně se prolínajících činností chceme vychovávat dítě k tvořivosti a samostatnosti, ale též k odpovědnosti za svá rozhodnutí, to znamená dítě sebevědomé. Chceme poskytovat všem dětem kvalitní vzdělávání v přátelské a vstřícné atmosféře, kde se děti budou učit vzájemnému respektu, bude se rozvíjet jejich vnímavost, citlivé vztahy k lidem, k prostředí i k přírodě.

Naší vizí je:

  • vytvořit školu, do které se všechny děti i zaměstnanci těší a cítí se zde bezpečně
  • prohlubovat a podporovat co nejužší spolupráci s rodinami dětí
  • nepředávat jen hotové informace, ale vést děti k tomu, aby nové skutečnosti a informace objevovaly samy
  • propojit vzdělávání se skutečným prožitkem (podporovat dítě v osvojení si praktické zkušenosti),
  • upevňovat směřování k uvědomění si sounáležitosti s přírodou
  • rozvíjet zájem o pohybové aktivity a sport.

Chceme poskytovat všem dětem kvalitní vzdělávání v přátelské a vstřícné atmosféře, kde se děti budou učit vzájemnému respektu, bude se rozvíjet jejich vnímavost, citlivé vztahy k lidem, k prostředí i k přírodě.

Pedagogové i ostatní zaměstnanci školy se snaží být dětem těmi nejlepšími průvodci na jejich cestě za poznáním, pružně reagují na potřeby dětí, zajišťují jejich co největší možný rozvoj a samostatnost.